تعریف رسمی آزار و اذیت جسمی آزار و اذیت جسمی اقدامی ست که منجر به آسیب رساندن جسمی به کودک…