کنترل‌ اس در رسانه ها

در روز 25 مرداد ماه 1394، .ویژه نامه ایران بانو در روزنامه ایران در مورد کنترل اس نوشت. 

مصاحبه روزنامه سپید با موسس کنترل اس

مصاحبه روزنامه هفت صبح با موسس کنترل اس