ویدیوهای قایم باشک

نشانه های کودک آزاری جنسی: وابستگی به متجاوز

نشانه های کودک آزاری جنسی: نفرت از بدن

نشانه های کودک آزاری جنسی: توهم گناهکاری

نشانه های کودک آزاری جنسی: حیوان آزاری و ضعیف آزاری

نشانه های کودک آزاری جنسی: افت تحصیلی

نشانه های کودک آزاری جنسی: قلدری و گستاخی

نشانه های کودک آزاری جنسی: تغییر خلق و خو و بی قراری

تاثیرات مختلف کودک آزاری جنسی

آیا عوامل بیرونی باعث تشدید اختلالات پیدوفیلی می شود؟

آیا تمایل معمول به جنس مخالف در کودک کام دیده می شود؟

آیا محدودیت جنسی منجر به کودک کامی می شود؟

آیا ازدواج از تمایلات کودک کامانه جلوگیری می کند؟

آیا پدوفیلی درمان دارویی دارد؟

آیا فرد کودک کام می تواند از حمایت دارویی بهره مند شود؟