انجمن راه در یک نگاه

انجمن راه، فعالیت خود را با هدف افزایش آگاهی در حیطه بهداشت و سلامت جنسی، به همراه جمعی از پزشکان، اپیدمیولوژیست‌ها، روانپزشکان، روانشناسان، متخصصین آموزش و هنرمندان آغاز کرد.
چشم انداز این انجمن دسترسی آسان همه‌ی افراد جامعه به منابع علمی، قابل اعتماد و متناسب با سن در حوزه بهداشت و سلامتی جنسی است.
با توجه به این هدف و ضرورت و در پی رشد خانواده‌ی راه، دو پروژه‌ی “کنترل اس” در حوزه‌ی آموزش بهداشت جنسی و پیشگیری از بیماریهای آمیزشی و “قایم با شک” با هدف آموزش پیشگیری از کودک آزاری جنسی، تعریف شد.
باور داریم که از طریق آموزش می‌توان قدم های بلندی در مسیر ریشه کنی بیماریهای آمیزشی و همینطور پیشگیری از کودک آزاری جنسی برداشت.